Częste pytania o Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański):

Czy mogę przyjść na nabożeństwo, jeżeli nie jestem ewangelikiem?

Oczywiście! Każdy bez względu na wyznanie zaproszony jest do udziału w nabożeństwie. Zapraszamy wszystkich do słuchania Słowa Bożego i do wspólnej modlitwy. Nabożeństwa mają charakter otwarty i niezobowiązujący do niczego.

Czy ewangelicy chrzczą ponownie?

Nie! Uznajemy za ważny, Chrzest udzielony w innych Kościołach chrześcijańskich.

Czy duchownych ewangelickich obowiązuje celibat?

Duchownych ewangelickich nie obowiązuje celibat. Duchowni zakładają rodziny i mają dzieci.

Jak liczny jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ?

W Polsce jest około 70 tysięcy Ewangelików.

Czy w kościele ewangelickim kobieta może sprawować  funkcję duchownego?

Kościół Luterański uznaje jeden urząd duchowny zwiastowania Słowa oraz sprawowania i udzielania sakramentów. Występuje on w trzech posługach:

  • biskup – nadzoruje życie całego Kościoła (Biskup Kościoła) lub diecezji (Biskup diecezjalny). Dba o zachowanie jedności Kościoła, kieruje całym Kościołem lub diecezją.
  • prezbiter (ksiądz) – zwiastuje Słowo Boże, sprawuje sakramenty oraz sprawuje funkcje kierownicze w parafii oraz administruje nią.
  • diakon – sprawuje funkcję pomocniczą w Kościele, pełni służbę charytatywną i inną służbę posługiwania w Kościele. Urząd ten może sprawować mężczyzna, jak i kobieta.

Prezbiterem i biskupem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP może być mężczyzna, kobiety mogą być ordynowane na urząd diakona

Podstawowe zasady wiary

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Naszą wiarę wyznajemy słowami apostolskiego i nicejsko-konstantynopolitańskiego składu wiary.

Wierzymy, że Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu jest prawdą dla naszego życia. Nauka naszego Kościoła wypływająca z Biblii ujęta jest w Księgach Symbolicznych (wyznaniowych).

Jako normę naszego życia uważamy przykazania zapisane w Dekalogu oraz nauczanie moralne Jezusa Chrystusa. Kościół nasz nie posiada doktryny moralnej (społecznej nauki Kościoła), lecz uprawia refleksję etyczną, która ma pomóc wiernym w realizacji przykazania miłości bliźniego w codziennym życiu.

Naszym dniem świętym jest niedziela. W tym dniu spotykamy się na nabożeństwach w kościołach. W czasie nabożeństwa wyznajemy Bogu nasze grzechy w spowiedzi powszechnej.

Nie praktykujemy kultu świętych, obrazów i relikwii.

Wierzymy, że Bóg obdarza nas łaską, przez którą jesteśmy zbawieni, nie uznajemy odpustów ani czyśćca.

W Kościele ewangelickim są dwa sakramenty: Chrzest (niemowląt) oraz Wieczerza Pańska (Sakrament Ołtarza, Komunia Święta).

Obchodzimy Święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego oraz inne święta związane z ziemską działalnością Chrystusa. Szczególnym świętem jest dla nas Wielki Piątek, pamiątka dnia, w którym Jezus Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu zbawił świat.

W naszym Kościele nie ma sakramentalnego podziału na duchowieństwo i świeckich. Księża są sługami Słowa Bożego, zwiastują to Słowo w kazaniu, udzielają sakramentów, prowadzą pracę katechetyczną i duszpasterską. Parafia jest zarządzana wspólnie przez proboszcza i Radę Parafialną.

Opowiadamy się za rozdziałem Kościoła i Państwa. Współpraca między Kościołem i Państwem powinna być dobrowolna i szanować podmiotowość obu stron.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce podzielony jest na 6 diecezji, na czele których stoją biskupi diecezjalni. W ramach diecezji działają parafie – lokalne społeczności wierzących. Siedzibą Biskupa Kościoła oraz Konsystorza jest Warszawa.

Nasza Parafia należy do Diecezji Mazurskiej.

Informacje zebrała Anna Banul