W Kościele Ewangelickim praktykowana jest powszechna spowiedź wszystkich wiernych. Odbywa się zazwyczaj podczas nabożeństwa w czasie liturgii spowiedniej. Istnieje również możliwość spowiedzi indywidualnej, tzn. rozmowy duszpasterskiej z duchownym, która objęta jest tajemnicą spowiedzi. Spowiedzią jest również codzienne wyznawanie w modlitwie Panu Bogu swoich grzechów.

Modlitwa spowiednia:

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze! Ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek wyznaję przed Tobą, wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową i uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca, i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego, i dla niewinnej, i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa, bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw, odpuść mi wszystkie grzechy moje, i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen.

Boże bądź miłościw mnie grzesznemu! Amen.

Informacje zebrała Anna Banul