Chrzest Święty dziecka powinien być zgłoszony w kancelarii parafialnej lub u duchownego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby można było właściwie przygotować się do tego sakramentu pod względem duchowym i formalnym. Rodzice dziecka (lub dorosły katechumen – dorosły przygotowujący się do Chrztu) osobiście zgłaszają się w kancelarii parafialnej wraz ze skróconym odpisem aktu urodzenia wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego. Na jego podstawie dane dziecka lub katechumena wpisywane są do księgi chrztów i do kartoteki parafialnej. Należy podać również podstawowe dane osobiste rodziców i rodziców chrzestnych.

Chrzestni powinni być członkami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego lub członkami Kościoła, z którym jesteśmy we wspólnocie ołtarza i ambony (Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny). Dopuszcza się, aby jedno z rodziców chrzestnych było innego wyznania chrześcijańskiego (w wyjątkowych sytuacjach decyzję podejmuje Proboszcz). Rodzicami chrzestnymi w Kościele Ewangelicko-Augsburskim nie mogą być ludzie, którzy z tego Kościoła wystąpili, ludzie niewierzący lub nie należący do żadnego Kościoła.

Przed aktem Chrztu Świętego duchowny parafii przeprowadza rozmowę z rodzicami (i rodzicami chrzestnymi) na temat istoty Chrztu Św., wiary, zobowiązań i obowiązków rodziców i rodziców chrzestnych.

Dorośli katechumeni przygotowywani są do Sakramentu Chrztu Świętego w podobny sposób jak osoby pragnące wstąpić do Kościoła luterańskiego. W tym przypadku Chrzest Święty jest jednocześnie doprowadzeniem do Sakramentu Ołtarza.

Chrztu Świętego udziela się podczas nabożeństwa, przed wyznaniem wiary. Jest to sakrament, środek łaski Bożej i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Czy osoba będąca wyznania ewangelickiego może być rodzicem chrzestnym w Kościele Rzymskokatolickim?

Kanon 874 par. 2 Kodeksu prawa kanonicznego obowiązującego w Kościele łacińskim dopuszcza możliwość, aby ewangelik lub ewangeliczka wypełniali podczas chrztu w Kościele rzymskokatolickim jedynie role świadka chrztu, nie dopuszcza natomiast do pełnienia roli chrzestnego lub chrzestnej. Rolę świadka chrztu musi w takim wypadku pełnić wyłącznie z co najmniej jednym chrzestnym lub chrzestną należącymi do wspólnoty rzymskokatolickiej.

Informacje zebrała Anna Banul