Kościół Ewangelicko-Augsburski udziela ślubów mających skutki cywilno-prawne (zwanych potocznie ślubami konkordatowymi). Aby zawrzeć ślub w naszym Kościele należy udać się do USC w celu pobrania stosownych dokumentów stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (trzy jednobrzmiące egzemplarze). Zaświadczenie wydawane jest na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia, a jego ważność upływa po 6 miesiącach, wobec czego należy je pobrać w USC nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed ślubem (zalecamy by ważne były jeszcze przez ok. 2 tygodnie po ślubie).

Otrzymane w USC dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej. Ze względów organizacyjnych sugerujemy, aby termin ślubu uzgodnić z duchownym znacznie wcześniej. W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie podpisują się na wszystkich trzech egzemplarzach dokumentu USC. Jeden z tych dokumentów otrzymują od razu w dniu ślubu, jeden egzemplarz pozostaje w parafii, a jeden wraca do USC (najpóźniej do 5 dni) i na jego podstawie urząd wydaje Odpis Aktu Ślubu.

Dokumenty kościelne, które należy złożyć w kancelarii parafialnej, to skrócone odpisy aktów Chrztu Św. (niezależnie od wyznania).

Małżeństwo zostaje zawarte w obecności dwóch pełnoletnich świadków, którzy przed zawarciem ślubu podają swoje podstawowe dane. Świadkowie nie muszą być wyznania ewangelickiego.

Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszym parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii, to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich księgach parafialnych.
Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego, Odpis Aktu Ślubu również wysyłany jest do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest Parafia.

Zapowiedzi w parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych (parafie porozumieją się miedzy sobą).

Zawarcie małżeństwa poprzedzone jest kilkoma spotkaniami z duchownym, których celem jest pogłębianie znajomości biblijnej nauki o świętości i trwałości małżeństwa i rodziny.

Wystrój kościoła, dodatkowe kwiaty, itp. Para Młoda przygotowuje we własnym zakresie w porozumieniu z duchownym.

Małżeństwa osób o różnorodnej przynależności wyznaniowej, religijnej lub światopoglądowej

Ewangelicy podejmujący decyzję życia w małżeństwie zróżnicowanym co do wyznania lub światopoglądu zobowiązani są nie tylko do zachowania wierności Bogu i Kościołowi w osobistym życiu, ale też przy wszelkim poszanowaniu współmałżonka, do nadania domowi ewangelickiego charakteru. Właściwym do zawierania małżeństwa, w którym tylko jedna ze stron jest ewangelicka, jest kościół parafii strony ewangelickiej i porządek liturgiczny Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. Takie małżeństwo winno być zawierane wobec duchownego Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego.

W przypadku zawierania małżeństwa przez ewangelika wyznania augsburskiego z ewangelikiem wyznania ewangelicko-reformowanego lub ewangelicko-metodystycznego asystującym może być adekwatnie duchowny Kościoła ewangelicko–reformowanego lub Kościoła ewangelicko–metodystycznego.

Jeśli poważne trudności nie pozwalają zachować powyższych wymogów i strona ewangelicka zamierza zawrzeć małżeństwo poza Kościołem Ewangelicko–Augsburskim, zobowiązana jest uzyskać dyspensę właściwego Biskupa Diecezjalnego, który zajmie stanowisko po konsultacji z właściwym proboszczem. Dyspensa ta nie jest zwolnieniem od wymogów zachowania wierności Bogu i Kościołowi Ewangelicko–Augsburskiemu w osobistym życiu i przy wszelkim poszanowaniu ekumenicznym współmałżonka, od nadania domowi ewangelickiego charakteru, a zwłaszcza od wychowania dzieci w Kościele Ewangelicko–Augsburskim. Członek innego Kościoła, który pragnie zawrzeć małżeństwo w Kościele Ewangelicko–Augsburskim zwraca się do swojego proboszcza z prośbą o możliwość uzyskania dyspensy jego Kościoła.

Zabrania się, przed lub po zawarciu małżeństwa w Kościele ewangelicko–augsburskim, stosować inne religijne zawarcie tegoż małżeństwa w celu wyrażenia lub odnowienia zgody małżeńskiej.

W przypadku zawarcia małżeństwa zróżnicowanego co do wyznania lecz nie co do religii, w Kościele Ewangelicko–Augsburskim dopuszcza się obecność duchownego reprezentującego Kościół drugiej strony. Analogicznie w przypadku zawierania małżeństwa zróżnicowanego co do wyznania w innym Kościele chrześcijańskim dopuszcza się obecność duchownego ewangelickiego.

Informacje zebrała Anna Banul