I. Nazwa i adres zamawiającego:

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Olsztynie
ul. Stare Miasto 1
10-026 Olsztyn
Tel. (89) 527 22 45

II. Zakres prac:
  1. zmycie powierzchni wodą;
  2. dezynfekcja miejsc porażonych przez glony;
  3. wypełnienie szczelin, pęknięć oraz drobnych rys;
  4. obróbki blacharskie;
  5. nałożenie nowego tynku renowacyjnego;
  6. położenie warstwy malarskiej, w kolorze zbliżonym do odcieni naturalnego tynku wapiennego.
III. Termin wykonania zamówienia: do 20.10.2023 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. niezbędna wiedza i doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych;
  2. uprawnienia budowlane.
V. Sposób przygotowania oferty:

W ofercie należy podać kwotę brutto za poszczególne pozycje będące przedmiotem zamówienia oraz łączny koszt wynagrodzenia brutto za całość zadania.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy wykonany w oparciu o przedmiot robót i charakterystykę ogólną robót budowlanych.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Olsztynie
ul. Stare Miasto 1
10-026 Olsztyn
Tel. (89) 527 22 45
do 29.06.2023 r., godz. 16:00

VII. Kryterium wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną oraz nieprzekraczalnym terminem wykonania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.