Parafia Ewangelicko-Augsburska w Olsztynie

Parafia Duszpasterze Aktualności Diecezja Mazurska Ciekawe adresy

Do przemyślenia:

Ks. Prof. Manfred Uglorz

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI W RP

4. Struktura i działalność

Kościół Chrystusowy działa w świecie i należą doń ludzie mieszkający na określonym terenie. Kościół wewnętrzny jest przedmiotem wiary, natomiast Kościół zewnętrzny jest wielkością empiryczną i jako taki posiada strukturę organizacyjną i rządzi się przyjętymi przez siebie prawami.

Sytuację prawną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP reguluje Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, podpisana 10 czerwca 1994 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

W Rzeczypospolitej Polskiej ogół chrześcijan wyznania luterańskiego, zorganizowanych w parafiach i diecezjach na terenie kraju, stanowi Kościół Ewangelicko-Augsburski. Liczy około sto tysięcy wiernych. Najwięcej ewangelików mieszka na Śląsku.

Duchowym zwierzchnikiem Kościoła jest biskup. Wyrazicielem wszystkich praw i obowiązków Kościoła jest synod Kościoła, którego kadencja trwa pięć lat. Synod decyduje o wszystkich żywotnych sprawach Kościoła, wytycza cele działalności i stoi na straży prawowierności. Synodowi Kościoła przewodniczy prezes synodu.

Najwyższą władzę administracyjną i wykonawczą sprawuje konsystorz, którego siedziba znajduje się w Warszawie.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce pod względem terytorialnym i administracyjnym stanowią diecezje. Reprezentacją diecezji jest synod diecezjalny, sprawujący władzę poprzez radę i biskupa diecezjalnego. Biskup diecezjalny jest zwierzchnikiem księży pracujących na terenie diecezji.

Podstawową jednostką administracyjną Kościoła jest parafia, która, jako Kościół lokalny, posiada wszystkie znamiona Kościoła Chrystusowego. Skupiony wokół Ewangelii Jezusa Chrystusa Lud Boży jest reprezentantem Kościoła na danym terenie. Powołany jest on do składania świadectwa wiary. Przywódcami duchowymi parafii są proboszczowie. Reprezentacją parafii jest zgromadzenie parafialne, które wykonuje władzę administracyjną przez radę parafialną i proboszcza. Kadencja rady trwa pięć lat.

Zgodnie z wymogami Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, księża pracujący w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce posiadają przynajmniej tytuł magistra teologii. Są oni kształceni i przygotowywani do pracy duszpasterskiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W pracy duszpasterskiej z dziećmi duchownym pomagają katechetki przygotowane do tej służby. W pracy ewangelizacyjnej często pomagają pracownicy świeccy. Powierza się im prowadzenie nabożeństw dla dzieci. W niektórych parafiach mogą przewodniczyć w godzinach biblijnych.

Chrystus Pan ujawnia swoją obecność w świecie przez Słowo i sakramenty. Kościół jest tam, gdzie głosi się Ewangelię. Naczelnym zadaniem Kościoła jest przeto zwiastowanie Ewangelii i udzielanie sakramentów, zgodnie z ustanowieniem dokonanym przez Chrystusa. W Kościele luterańskim wszystko koncentruje się wokół Słowa Bożego. Rozbudowana jest sieć kościołów, kaplic i domów modlitwy. Oprócz starych, zabytkowych świątyń ewangelikom służą nowe kościoły (na przykład w Bażanowicach, Cisownicy, Ustroniu-Polanie, Jastrzębiu-Zdroju Ruptawie, Tychach i w innych miejscowościach). Organizowane w parafiach ewangelizacje, głównie coroczny Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim, mają na celu rozbudzanie życia religijnego. Poprzez nabożeństwa nieszporne w ciągu tygodnia, godziny biblijne i zebrania zborowe Kościół pragnie przybliżyć Słowo Boże każdemu człowiekowi potrzebującemu pociechy, pokrzepienia i łaski zbawienia. Zasiew Ewangelii przynosi plon. Kościół luterański w Polsce żyje ze Słowa Bożego i czerpie zeń siły do składania świadectwa.

W służbie Słowa Bożego pracuje również jedyne wydawnictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, noszące nazwę "Augustana". Nakładem "Augustany" ukazuje się czasopismo "Zwiastun" oraz książki służące Kościołowi w pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Książka w sytuacji Kościoła diasporalnego, a takim jest Kościół ewangelicki w Polsce, to dobry środek pracy duszpasterskiej. "Augustana" prowadzi własną działalność poligraficzną. W czerwcu 1991 roku ukończono budowę oraz poświęcono centrum wydawnicze Kościoła w Bielsku-Białej.

Nasz Kościół szczególną opieką otacza dzieci. Pragniemy wychowywać je w atmosferze wiary na świadomych uczniów Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa. Nauczanie kościelne, obejmujące wszystkie dzieci ochrzczone w Kościele, odbywa się w szkołach i punktach katechetycznych. Dorastająca młodzież przystępuje do konfirmacji. Wyrazem błogosławieństwa Bożego jest praca Kościoła wśród dzieci i młodzieży. W wielu parafiach pamięta się o dzieciach nawet w czasie wakacji. Organizuje się dla nich obozy, półkolonie, dni biblijne. Kościół czyni wysiłki, aby utrzymać kontakt także z młodzieżą pokonfirmacyjną. W parafiach funkcjonują koła młodzieżowe. Starsza młodzież działa w chórach kościelnych śpiewając podczas nabożeństw oraz ewangelizacji. Wiele naszych chórów występuje również poza granicami Polski, służąc pieśnią w Niemczech, Austrii, Szwecji, Holandii, Francji i w innych krajach.

Kościół luterański w Polsce w pełni rozumie potrzebę głoszenia krzyża Jezusa Chrystusa. Krzyż, w swoim wertykalnym wymiarze, "wznosi oczy ku górze", uczy pokornego oczekiwania na miłosierdzie Boże i uwielbiania Tego, który przyszedł od Ojca jako żywe, wcielone Słowo. Preegzystujący Syn u Ojca objawił się na krzyżu jako Bóg dla nas. Syn Boży na Golgocie objawił się więc jako proegzystujący Chrystus. Krzyż jest bowiem znakiem służby Syna Bożego dla grzesznego człowieka. Kościół żyjący pod krzyżem musi rozumieć wezwanie horyzontalnej perspektywy krzyża Chrystusowego.

Życie Kościoła jest również proegzystencją, służbą dla człowieka. Częścią tej służby jest zwiastowanie Ewangelii, w pierwszej kolejności wobec tych, którzy znajdują się wewnątrz Kościoła, w drugiej zaś wobec tych, którzy znajdują się poza kręgiem prawdziwego Ludu Bożego. Głoszone Słowo o miłości Bożej winno uwierzytelniać się w Kościele przez służbę samarytańską, diakonacką i ratowniczą. W diakonii wyraża się proegzystencja Kościoła Chrystusowego.

Samotność i starość to niejednokrotnie ciężkie brzemię w życiu człowieka. W naszym zmaterializowanym świecie samotni i starzy coraz częściej potrzebują pomocy i faktycznej opieki. Kościół luterański w Polsce wszelkimi środkami stara się rozwiązać te problemy. Prowadzi i utrzymuje domy opieki w Dzięgielowie, Miechowicach, Chylicach, Bielsku, Mikołajkach i Węgrowie. Samotni i starzy, chorzy i ułomni znajdują w kościelnych domach opieki spokojny i ciepły dom, pomocne dłonie i miłujące serca.

W trakcie budowy jest dom opieki w Wieliczce.

Również otacza się opieką alkoholików oraz ich rodziny. Zagrożonym alkoholizmem niesie się ratunek i wsparcie duszpasterskie. Służbie spod znaku błękitnego krzyża poświęcają się głównie świeccy pracownicy Kościoła, nierzadko sami uratowani z macek molocha alkoholizmu.

A jednak potrzeby przerastają bazę służby diakonackiej, która wymaga jak najszybszej rozbudowy. Obecnie cały ciężar pracy diakonackiej spoczywa na Diakonacie Żeńskim w Dzięgielowie. Kościół wznosi modły o nowe powołania do Diakonatu, jakże nieodzownego dla podtrzymania i rozwoju misji wewnętrznej będącej świadectwem żywotności wiary członków Kościoła luterańskiego.

W Kościele ewangelickim w Polsce prężnie działa "Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa". Celem jej jest, z zebranych w całym Kościele pieniędzy, dofinansowywanie parafii remontujących stare i budujących nowe obiekty sakralne.

Życie Kościoła i życie pojedynczego chrześcijanina jest naśladowaniem Chrystusa w głoszeniu Ewangelii i w służbie dla bliźniego. Jeśli to naśladowanie zaowocuje w dary Ducha Świętego, wtedy Chrystus jest w swoim Kościele. Wierzymy, że Kościół luterański w Polsce jest egzystującym Chrystusem w świecie.

  (Opracowanie z 1994 r.)

Wydrukuj stronę